Projekt Hållbar framtid 2017–2018

Genom olika nätverk vi på HallonEtt är en del av både som enskilda personer och som organisation har vi beslutat arbeta med Hållbar framtid som projekt under verksamhetsåret 2017-2018. Uppstarten av projektet sker under augusti men eftersom vi nu går in på fjärde året i detta projekt finns flera spännande spår att gå vidare med. I samtal med föräldrarna har vi redan en dialog om hur de tänker om Hållbar framtid. Flera avdelningar har också formulerat en sommaruppgift till familjerna som de sedan tar med sig tillbaka till förskolan till projektstarten. Detta kan vara en inspiration under starten och kanske det också visar oss nya vägar in i projektet.

Vi delar Reggio Emilia institutets vision om att ”Vi ska ta tillvara på barns och ungas ekologiska känslighet och verka för förskolans och skolans ansvar när det gäller att skapa förutsättningar för hållbara relationer och omsorg om hela det ekologiska systemet.”

Vårt gemensamma syfte bottnar i Reggio Emilia institutets projekt kring Hållbar Framtid och är:

Vi vill bidra till nya berättelser kring ekologisk känslighet och hållbart tänkande för att skapa hopp och framtidstro. Vi vill också synliggöra och undersöka hur människor, växter och djur är sammanflätade med varandra och ansvariga för varandras öde.

Våra gemensamma utgångspunkter i projektet är att:

– Vi vet kanske vad och verkligheten är men inte vad eller hur den kan bli.
– Detta är ett projekt som bottnar i framtidstro om det som är möjligt.
– Barnen nu är de, som med goda kunskaper om verkligheten också är den generation som har möjlighet att förändra den. De är den: ”Första generationen med potential att utrota fattigdom och den sista generationen att undvika klimatförändringarnas värsta effekter.” (Ban Ki-moon FNs generalsekreterare 2015).
– Barnen sätter spår redan nu.
– För att förändra verkligheten och fakta är kreativitet ett kompetensområde på samma nivå som fastställda områden i nuvarande läroplan.
– Sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter måste samverka för en hållbar framtid. De ekologiska aspekterna är överordnade (Björklund, 2014; FN:s globala mål)
– alla människor från början är utrustade med en ekologisk känslighet, en förmåga att känna empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i naturen och hela sin omvärld.
– Natursyn: Människan är en del av naturen. Vi ser natur och människa som ett intraaktivt system och som en helhet.

Vår gemensamma projektfördjupning verksamhetsåret 2017-2018

För att fördjupa vårt arbete med Hållbar framtid väljer vi till detta år att formulera två olika vuxenfokus som är:

Böjningar av verkligheter och Organismer – Digitalitet

Dessa kan fungera som ett metaperspektiv för oss vuxna. Sedan jobbar vi – som vanligt – med att finna det som är hett för barnen, deras nyfikenhetsfrågor och livspuls.